Opatrenie MF SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013

OPATRENIE číslo 272/2012 Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. septembra 2012 o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013 je 11,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Peter Kažimír v. r.