Opatrenie MF SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014

OPATRENIE číslo 287/2013 Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 4. septembra 2013 o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014 je 8,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kažimír v. r.